Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2014

Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Tak bardzo się boję, ale głównie tego, że pragnę go za bardzo. 
— Janusz L. Wiśniewski, "S@motność w Sieci "
5001 25bb
Nigdy nie jesteśmy przygotowani na ważne chwile.
— Grey's Anatomy
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromkonwalia konwalia viasupposedtobe supposedtobe
1766 7c83
Reposted fromkarahippie karahippie viasupposedtobe supposedtobe
Nikogo nigdy nie męczy miłość. Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie.
Reposted fromloveshack loveshack viasupposedtobe supposedtobe
0339 842a 500
Reposted fromsewinglover sewinglover viatosiaa tosiaa
Cierpiałem z powodu wielu nieszczęść z których połowa nigdy się nie wydarzyła
Reposted fromcardini cardini viasupposedtobe supposedtobe
 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
5089 3589 500
Reposted fromzmijka89 zmijka89 viatosiaa tosiaa
3170 4a46 500
Reposted fromtichga tichga viatosiaa tosiaa
6588 27b7
Reposted frommyname myname viatosiaa tosiaa
9853 bf55
Reposted fromcalifornia-love california-love viatosiaa tosiaa
2536 581e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
6703 de66
Reposted fromlove-autumn love-autumn viatosiaa tosiaa
6703 de66
Reposted fromlove-autumn love-autumn viatosiaa tosiaa

June 21 2014

0852 1253 500
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup
0880 aa5b 500
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl